Om VT

Visible Thinking (VT) är ett forskningsbaserat arbetssätt där ämnesstudier integreras med utvecklingen av elevernas tänkande. Bakom VT står Project Zero vid Harvard Graduate School of Education.*) Det är mycket lätt för lärare att börja med och snabbt dra nytta av detta arbetssätt!

Centrala mål:

  • Djupare förståelse av det som studeras
  • Bättre motivation att lära
  • Utveckla elevens tänkande och förmåga att lära
  • Utveckla elevens attityd till tänkande och lärande och uppnå en ökad medvetenhet om möjligheter att tänka och lära
  • En förändring i klassrummet till en gemenskap av entusiastiska, engagerade, reflekterande och tänkande elever.

VT vill skapa en kultur i skolan där:

  • Tänkandet har ett högt värde
  • Det finns många möjligheter att tänka
  • Tänkandet sker regelbundet
  • Det finns tid och plats för tänkandet
  • Man blir medveten om tillfällen att tänka och reflektera.

Väsentliga begrepp i VT:

Tankeideal är grundtankar som fångar naturliga mål, strävanden eller intressen, som i regel driver vårt tänkande. Vi arbetar med fyra tankeideal: Förståelse, Sanning, Rättvisa och Kreativitet.

Tankerutiner är korta, lättanvända procedurer, som leder elevens tankeprocesser och stimulerar till ett aktivt tänkande. Till varje tankeideal finns det flera olika rutiner att använda.

Möte i arbetslaget:

På dokumentationsmöten reflekterar lärarna tillsammans över elevernas arbeten eller den dokumentation som har gjorts då rutinerna har använts eller över något annat arbete med tankeidealen. Till hjälp finns en strukturerad arbetsgång att följa. Arbetslagets dokumentationsmöten är en viktig del i utveckling av en tänkande kultur vid skolan.

Forskningen*):

Visible Thinking är resultatet av flera års forskning om barns tänkande och lärande i kombination med ett kompletterande forsknings- och utvecklingsarbete i klassrumsmiljö. En viktig upptäckt var att färdighet och förmåga inte är tillräckligt. De båda är självklart mycket viktiga men medvetenheten om att det finns situationer som kräver tänkande och positiva attityder till tänkande och inlärning, är också viktiga att utveckla.

Forskarna upptäckte att barn (och vuxna) ofta tänker ytligt, inte för att de saknar förmåga att tänka djupare utan helt enkelt för att de inte kommer på denna möjlighet eller för att de inte är intresserade. Ett bra tänkande omfattar förmåga, attityd och uppmärksamhet, alla tre samtidigt. Visible Thinking har utformats för att stimulera alla tre.

 Ett annat viktigt resultat från denna forskning handlar om den praktiska användningen av VT: tankerutinerna, tankeidealen och andra delar. Alla dessa har utvecklats i klassrumsmiljöer och ändrats om och om igen för att säkerställa att de är lättanvända, tillgängliga, att ett rikt tänkande blir resultatet och att såväl elev som lärare blir ordentligt engagerade.

 

Sex huvudprinciper att tänka på i klassrummet:

Learning is a consequence of thinking Lärande är en konsekvens av tänkande
Good thinking is not only a matter of skills, but also a matter of disposition Bra tänkande är inte bara en fråga om färdigheter utan även om läggning/vanor
The development of thinking is a social endeavor Att utveckla bra tänkande är en social process
Fostering thinking requires making thinking visible För att gynna tänkande krävs att tänkandet synliggörs
Classroom culture sets the tone for learning and shapes what is learned. Klassrummens kultur anger tonen för lärande och avgör vad som lärs
Schools must be cultures of thinking for teachers Skolor måste utgöra god grogrund för tänkande för sina lärare

Källa: Ron Ritchhart, David Perkins, 2008

———————————————————-

*)BAKGRUNDEN:

VT är resultatet av ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt vid Harvard Graduate School of Education (”Project Zero”) i samarbete med en svensk grundskola – Lemshaga Akademi i Värmdö kommun. Projektet bedrevs under 2000-05 av Harvard-forskarna David Perkins, Ron Ritchhart, Shari Tishman och Patricia Palmer tillsammans med Lotta Norell och Ylva Telégin vid Lemshaga. Projektet finansierades av Stiftelsen Carpe Vitam.